K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky 

Prodejna semen - Steklý Petr

se sídlem v Borohrádku, Družstevní 456

zapsané v živnostenském rejstříku 

IČ: 75357313

Čás t „ A“  –  spotřebitel .

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Tyto obchodní podmínky  (dále jen „obchodní  podmínky“) pro firmu Petr Steklý, se sídlem Družstevní 456, Borohrádek 51724, identifikační číslo: 75357313, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  „občanský  zákoník“)  vzájemná práva  a  povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), a to včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách www.prodejnasemen.cz, (dále jen  „webová  stránka“), a  to  prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.          Obchodní podmínky část „A“ se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží  od  prodávajícího, je právnickou osobou  či osobou,  jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají  přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.          Ustanovení obchodních  podmínek  jsou  nedílnou  součástí kupní  smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.          Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a  povinnosti  vzniklá po  dobu  účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6.          Na  základě registrace kupujícího provedené  na  webové  stránce  může  kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7.          Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8.          Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.9.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10. Prodávající  může zrušit uživatelský  účet, a to zejména v případě, kdy kupující  svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

1.11. Kupující  bere  na  vědomí, že  uživatelský účet  nemusí  být  dostupný  nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.12. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající  není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto  zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.13. Webové rozhraní  obchodu  obsahuje informace o  zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním zboží.

1.15. Pro  objednání zboží  vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.15.1.objednávaném zboží  (objednávané zboží  „vloží“ kupující do  elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.15.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o  požadovaném způsobu  doručení objednávaného zboží a

 1.15.3.informace o  nákladech spojených s dodáním  zboží  (dále společně jen  jako „objednávka“).

1.16. Před  zasláním objednávky prodávajícímu   je  kupujícímu umožněno  zkontrolovat a měnit  údaje, které  do objednávky kupující vložil,  a  to  i   s ohledem  na  možnost kupujícího zjišťovat  a opravovat  chyby vzniklé při  zadávání dat  do  objednávky. Objednávku odešle kupující  prodávajícímu kliknutím na  tlačítko „Závazně objednat“/“Odeslat  objednávku“. Údaje uvedené v  objednávce jsou  prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.18. Smluvní vztah mezi  prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady  na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-    v hotovosti ve všech provozovnách prodávajícího;

-     v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

-    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u  mBank  670100-2213495077/6210   v měně  Kč  (CZK) (dále jen „účet prodávajícího“);

1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.22. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.25 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.23. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem-proforma faktura) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.24. V případě bezhotovostní  platby je  kupující povinen  uhrazovat kupní  cenu  zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.25. Prodávající   je  oprávněn,  zejména  v případě,  že  ze  strany  kupujícího  nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky čl. 1.17, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.26. Případné slevy z ceny zboží  poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze  vzájemně kombinovat.

1.27. Je-li  to  v obchodním  styku obvyklé nebo  je-li  tak  stanoveno  obecně  závaznými právními předpisy, vystaví prodávající  ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající  kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo předá osobně při předání zboží.

ODSTOUPENÍ  OD KUPNÍ SMLOUVY

1.28. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož  i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.29. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.28 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí  být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího  či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@prodejsnasemen.cz

1.30. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.1.31. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající  není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 1.32. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.33. Je-li  společně se  zbožím  poskytnut kupujícímu dárek, je  darovací  smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od  kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu  vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.34. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.35. Je-li prodávající  podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupující v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.36. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží  a v případě jakýchkoliv  závad toto  neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení  obalu  svědčícího o  neoprávněném vniknutí do  zásilky  nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.37. Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím dopravce, po celé České republice do  zemí EU.  Náklady spojené s expedicí a  dodáním se  rozlišují podle zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek.

-      Přepravní služba ČP balík do ruky (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Česká pošta, s.p. (www.ceskaposta.cz). Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email.

-      Přepravní služba ČP balík na poštu (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Česká pošta, s.p. (www.ceskaposta.cz) na jednu z více než 3000 pošt v ČR podle výběru k osobnímu vyzvednutí na poště. Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS

 

1.38. Další  práva a povinnosti  stran při přepravě zboží mohou  upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.39. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.40. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.40.1.má zboží  vlastnosti, které si  strany ujednaly,  a chybí-li  ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.40.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.40.3.zboží odpovídá jakostí  nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.40.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.40.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.41. Ustanovení uvedená v čl. 1.40 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší  cenu na vadu, pro  kterou byla nižší  cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým  užíváním, u použitého zboží  na vadu odpovídající  míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.42. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.43. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho libovolné provozovny, případně v sídle prodávajícího.  Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.44. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.45. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.46. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající  prostřednictvím elektronické adresy info@prodejnasemen.cz.  Informaci  o  vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.47. Prodávající   je  oprávněn  k  prodeji  zboží  na  základě živnostenského  oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor  nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro  ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o  ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.48. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.49. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.50. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.51. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely  zasílání informací  a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.52. Kupující  bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při  registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.53. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.54. Osobní   údaje  budou   zpracovávány   po   dobu   neurčitou.  Osobní   údaje   budou zpracovávány v elektronické podobě  automatizovaným způsobem  nebo  v  tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.55. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.56. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.1.53) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.56.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.56.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.57. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH  SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.58. Kupující  souhlasí  se  zasíláním informací  souvisejících se  zbožím, službami nebo podnikem  prodávajícího  na  elektronickou adresu  kupujícího a  na  telefonní číslo kupujícího formou  SMS zpráv  a  dále  souhlasí  se  zasíláním obchodních  sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.59. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

1.60. Kupujícímu může být doručováno na  adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.61. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany  sjednávají, že vztah  se  řídí  českým právem.  Tímto  nejsou  dotčena  práva spotřebitele  vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.62. Je-li  některé ustanovení obchodních  podmínek neplatné nebo  neúčinné, nebo  se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl  se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není  dotknutá  platnost ostatních ustanovení. Změny  a  doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.63. Kupní   smlouva   včetně   obchodních   podmínek   je   archivována   prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná prostřednictvím uživatelského účtu.

1.64. Přílohu obchodních  podmínek tvoří  vzorový formulář pro  odstoupení  od  kupní smlouvy.

1.65. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Petr Steklý, Družstevní 456,Borohrádek, email  info@prodejnasemen.cz,  telefon 607638204.

 

 V Borohrádku dne 1.4.2016                                            Petr Steklý. provozovatel obchodu

Příloha  obchodních  podmínek  část  „ A“   - spotřebitel .

 

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

Adresát

 

Prodejna semen, Družstevní 456,Borohrádek 51724, e-mail: info@prodejnasemen.cz

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží

 

(*) /o poskytnutí těchto služeb (*) (vhodné uvést číslo daňového dokladu/faktury):

 

 

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

 

 

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum

 

 

 

Obchodní podmínky 

Prodejna semen - Petr Steklý

se sídlem Družstevní 456, Borohrádek 51724

zapsané v živnostenském rejstříku 

IČ: 75357313

Definice  základních  pojmů

Objednávka: znamená přijetí poptávky od Kupujícího kteroukoliv formou uvedenou v odst. 3. čl. 1 těchto obchodních podmínek

Potvrzení Objednávky: znamená sdělení zprávy Kupujícímu o akceptaci jeho Objednávky, čímž je uzavřena jednotlivá kupní smlouva

Osobní odběr: znamená, že předmět plnění si může kupující vyzvednout v provozní době na kterékoliv pobočce Prodávajícího.

Přepravní služba: znamená, že Kupující doručí plnění prostřednictvím dopravce, který je právnickou nebo fyzickou osobou podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky.

Smluvní partner Prodávajícího: znamená subjekt, se kterým má Prodávající uzavřen smluvní vztah, na základě kterého nakupuje Produkty.

3.    Objednávka,  uzavření  kupní  smlouvy

1.    Podmínkou platnosti elektronické, telefonické, případně osobní Objednávky je vyplnění či sdělení veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (zejména jméno a příjmení/obchodní firma, platná a úplná dodací poštovní adresa, telefonický nebo emailový kontakt, IČ, DIČ či jiné doplňující informace) potřebných k úspěšnému vyřízení Objednávky.

2.    Objednávka  je  návrhem  kupní  smlouvy.  K uzavření  kupní  smlouvy  dochází  při  Potvrzení  závazné Objednávky. Za potvrzení Objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.

3.    Kupující  je  Prodávajícím  o  přijetí  Objednávky  automaticky  informován  emailem,  nebo  telefonicky  na Kupujícím uvedené kontaktní údaje.  Veškeré přijaté Objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že Kupující neprovede platbu úhrady proformafaktury v požadovaném termínu od data objednání.

4.    Kupující i Prodávající má právo do 24 hodin od obdržení Potvrzení objednávky podat písemně návrh na změnu kupní smlouvy nebo její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v Potvrzení Objednávky.

4. Dodací  podmínky

1.    Místem plnění je sídlo Kupujícího popř. adresa uvedená v Objednávce.

2.    Za dodání Produktů se považuje jejich předání prvému dopravci k přepravě pro Kupujícího, není-li Stranami dohodnuto jinak.

3.    Prodávající při Objednávce na dobírku či na fakturu zajišťuje doručení Produktů prostřednictvím přepravní služby, po celé České republice. Náklady na dodání se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy.

 -      Přepravní služba ČP balík do ruky (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Česká pošta, s.p. (www.ceskaposta.cz). Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email.

-      Přepravní služba DPD balík do ruky, POZOR Od června sobotní a nedělní rozvoz (bezhotovostně i dobírka)

-     Osobní odběr znamená vyzvednutí produktů kupujícím v provozní době na prodejním místě prodávajícího

-      Individuální  přeprava  nadrozměrného  zboží  znamená,  že  prodávající  doručí  plnění  prostřednictvím vlastních či smluvních externích dopravních prostředků v dohodnutou dobu, na libovolné udané místo kupujícím s možností vynesení zboží do dohodnutého patra.

4.    Prodávající při Objednávce typu platba dopředu proformafakturou dodá Produkty Kupujícímu maximálně do 4 (čtyř) pracovních dnů od uhrazení proformafaktury, nejpozději však do 14 (čtrnáct), (u  Produktů, které nejsou momentálně skladem). Nedodá-li Prodávající Produkty Kupujícímu ani ve lhůtě do 1 měsíce, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení uhrazené zálohy ve výši 100%.

5.    O odeslání Produktů bude Prodávající Kupujícího informovat elektronicky i s uvedením předběžné doby doručení.

6.    O stavu vyřizování Objednávky či odeslání Produktů se může kupující informovat telefonicky na tel. čísle 607638204.

7.    Produkty budou dodávány ve vhodných obalech určených pro přepravu zásilek či jinak obvyklých obalech.

8.    Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané Produkty či jeho část, které není skladem a ani nebylo dodáno příslušným Smluvním partnerem Prodávajícího po třech opakovaných objednáních. V případě nedodání části objednaných Produktů formou dobírky, bude ponížená dobírková částka o nedodané zboží. V případě  "úhrady  předem"  bude  automaticky  zadán  kredit  (přeplatek)  pro  příští  Objednávky  daného Kupujícího. Kupující má možnost požádat o vrácení přeplatku písemnou formou dopisem případně e-mailem (z  legislativních důvodů  není možné vyhovět  telefonickým  žádostem).  Přeplatek musí  být  Prodávajícím vrácen nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti na bankovní účet Kupujícího. Nedodané Produkty již nebudou dále evidovány v Objednávce a nebudou automaticky zaslány.

5.   Kupní  cena,  daňové  doklady,  platební  podmínky

1.    Prodávající nabízí Kupujícímu Produkty za prodejní ceny platné ke dni uskutečnění Objednávky Produktů, pokud není stanoveno jinak. Prodávající může Kupujícímu poskytnout individuální slevy z prodejních cen. Kupní cena je vždy uváděna bez odpovídající hodnoty DPH.

2.    U prodejních cen může docházet ke změnám. Pro Kupujícího je vždy platná cena v okamžiku objednání nebo cena dohodnutá v návrhu, pouze pokud svou objednávku uhradí do 7 dnů od objednání (v případě platby předem), nebo při převzetí Produktů na fakturu nebo na dobírku. Po této době nebude možnost uplatnit garanci ceny a Objednávka Produktů je vyřízena za aktuální ceny v době odeslání Prodávajícím. O ztrátě garance ceny je Kupující informován emailem při zaslání rekapitulace Objednávky po odbavení Objednávky.

3.    Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za Produkty v návaznosti na úpravy cen od Smluvních partnerů Prodávajícího. Ceny za objednané a potvrzené Produkty nebo ceny Produktů dohodnuté jednotlivou kupní smlouvou zůstávají těmito úpravami nedotčeny.

4.    V případě  nákupu  běžně  skladovaných  Produktů  osobním  nákupem  na  prodejním  místě Prodávajícího s okamžitým odběrem takto nakoupených Produktů, jsou pro Kupujícího závazné kupní ceny platné v dané době.

5.    V případě nákupu Produktů prostřednictvím webového rozhraní, telefonické, faxové, e-mailové Objednávky, jsou pro Kupujícího závazné kupní ceny platné ke dni potvrzení objednávky Prodávajícím, nebude-li u některých Produktů dodatečně dohodnuto jinak.

6.    Za dodávku Produktů dle požadavku Kupujícího zaplatí Kupující Prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit:

-     předem  na  základě  zálohové  faktury  na  účet prodávajícího u mBanky  v měně  Kč  (CZK) (dále jen „účet prodávajícího“);

-     v hotovosti v provozovně prodávajícího;

-      v  hotovosti  na  dobírku  v  místě  určeném  kupujícím  v objednávce;

-      převodním příkazem na účet prodávajícího u mBanky 670100-2213495077/6210   v měně  Kč  (CZK) (dále jen „účet prodávajícího“), avšak pouze u registrovaných zákazníků s uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou. Výše neuhrazených závazků Kupujícího nesmí přitom převyšovat smluvený limit a Kupující nesmí mít žádné závazky po splatnosti. Závazek je splacen včas, jestliže bude nejpozději v  den  splatnosti  připsána  příslušná  částka  na  účet  Prodávajícího.  V případě  prodlení  Kupujícího s úhradou jeho závazku, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši uvedené v Rámcové kupní smlouvě z dlužné částky za každý den prodlení kupujícího. Podkladem pro tyto platby je penalizační faktura vystavená Prodávajícím.

7.    Při platbě zálohově dopředu je Kupujícímu zaslána proformafaktura se lhůtou splatnosti nejpozději do 7 dnů od  objednání.  V  případě  že  Prodávající  neobdrží  úhradu  do  1  měsíce  od  objednání  je  Objednávka stornována a kupující je povinen uhradit náklady spojené s vyřizováním a přípravou Objednávky (objednání zboží, telefonáty, balné, vrácení objednaného zboží Smluvnímu partnerovi Prodávajícího, poštovné atd.).

8.    Podkladem pro platby za odebrané Produkty je daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 3 dny ode dne jeho vystavení, pokud to rámcová nebo kupní smlouva neupravuje jinak.

9.    Kupující je u Prodávajícího oprávněn k odběru Produktů na fakturu do výše rozdílu mezi stanoveným limitem a výší všech svých nesplněných finančních závazků vůči Prodávajícímu. Limit lze čerpat dále jen v tom případě,  kdy  Kupující  není  v prodlení  se  splatností  jakékoliv  vystavené  faktury  za  odebrané  Produkty, vystavené v rámci takto stanoveného limitu.

10.  Pokud nebude Kupující své finanční závazky vůči Prodávajícímu plnit v dohodnuté době splatnosti, vyhrazuje si Prodávající právo dodávat Kupujícímu další Produkty pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude Kupujícímu vždy oznámena a to ihned, pokud nastane v placení jeho závazků prodleva delší jak 5 kalendářních dnů. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků Kupujícího.

11.  Pokud bude Kupující vykazovat objektivně zhoršenou finanční situaci, vyhrazuje si Prodávající právo dodávat další  Produkty  Kupujícímu  pouze  proti  jeho  platbě  v hotovosti.  Tato  skutečnost  bude  Kupujícímu  vždy oznámena písemně a to ihned po zjištění Prodávajícím. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné zlepšení finanční situace Kupujícího. Výhrada podle odstavce 9. a 10. se vztahuje na všechny fakturační dodávky Kupujícímu, tedy i na potvrzené dodávky zboží jednotlivými písemnými kupními smlouvami.

12.  Kupující je povinen při platbě bankovním převodem řádně uvést Prodávajícímu požadované údaje tak, aby platba mohla být Prodávajícím řádně identifikována.

13.  Prodávající  si  vyhrazuje  právo  zásilku  doplnit  o  reklamní  materiály  a  propagaci  sponzorů,  Kupující objednáním souhlasí, že spolu se zbožím může obdržet i reklamní materiály.

6. Přechod  nebezpečí  škody na  Produktech

1.    Převezme-li Kupující na své náklady na základě jednorázové dohody s  Prodávajícím Produkty přímo u Smluvního partnera Prodávajícího, je místem plnění sklad Smluvního partnera Prodávajícího. Zboží bude Kupujícímu vydáno na základě plné moci vystavené Prodávajícím s uvedením předmětu dodávky, firmy a jména přebírajícího. Nebezpečí škody na zboží k takto dodaným Produktům přechází na  Kupujícího v okamžiku jejich převzetí ve skladu smluvního partnera Prodávajícího.

2.    V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost Prodávajícího odeslat Produkty do místa určeného Kupujícím, je dodání Produktů uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě. Tímto předáním Produktů prvnímu přepravci přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Produktech.

3.    V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost Prodávajícího dodat zboží do místa určeného Kupujícím prostřednictvím vlastních či smluvních externích dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na Produktech na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky přepravního prostředku Prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu na Produktech při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku bude provádět Kupující.

4.    Při předání Produktů v prodejním místě Prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího převzetím Produktů. Převzetí Produktů Kupující potvrdí svým podpisem na faktuře - daňovém dokladu.

7. Reklamační  podmínky,  odpovědnost za vady,  záruka

1.    Není-li dále stanoveno jinak, Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Produktů dle §2099 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

2.    Kupující je povinen prohlédnout Produkty co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Produktech.

3.    Při  osobním  odběru  je  Kupující  povinen  prohlédnout  Produkty  neprodleně  při  jejich  převzetí.  Zjistí-li  u Produktů vadu, je povinen zjištěnou vadu v prodejním místě neprodleně oznámit Prodávajícímu. Prodávající Kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějících  Produktů  nebo  dodáním  náhradních  Produktů  za  Produkty  vadné.  Není-li  možné  vadu bezodkladně odstranit, Prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu Prodávající Kupujícího vyrozumí.

4.    Při dodání Produktů Kupujícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen uplatnit nároky z vad množství, druhu, stavu (poškození) Produktů do 3 pracovních dnů od převzetí Produktů od přepravní služby. V případě, že Produkty jsou poškozené nebo neúplné je Kupující povinen dodat Prodávajícímu protokol o poškození  nebo  ztrátě  zboží,  které  společně  sepíše  Kupující  a  zástupce  přepravní  služby.  Kupující  je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u Prodávajícího písemně, s popisem vady a protokolem o poškození nebo ztrátě zboží. V případě vady druhu Produktů je Kupující oprávněn požadovat dodání náhradních Produktů jen tehdy, jestliže vadné Produkty budou vráceny Prodávajícímu v původním balení, a to včetně příslušenství. Prodávající Kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějících Produktů nebo dodáním náhradních Produktů za Produkty vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, Prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu Prodávající Kupujícího vyrozumí.

5.    Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady Produktů.

6.    Prodávající se zavazuje zprostředkovat na odebrané a řádně uhrazené Produkty záruku výrobce v délce vyznačené na dodacím listě. Prodávající neručí za plnění závazku výrobce v případě živelné pohromy, válek, nepokojů,  zásadních  politicko-ekonomických  změn,  vojenských  převratů,  úředních  rozhodnutí  bránících plnění uvedených povinností, úpadku, konkurzu, likvidace výrobce.

7.    Kupující je povinen v rámci rychlého servisu uplatňovat záruku výrobce u smluvních servisních partnerů výrobce, pokud jsou uvedení v příloze těchto Obchodních podmínek.

8. Ochrana osobních  dat

1.    Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZoOOÚ“), a to v databázi Prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 ZoOOÚ. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).

2.     V případě, že si Kupující nepřeje být, z různého důvodu, nadále registrován v databázi Prodávajícího, může o "vymazání" z databáze zažádat elektronicky na el. adrese: info@prodejnasemen.cz, kde musí uvést plné znění registrace (včetně přístupového jména a hesla), kterou chce zrušit. Pro následné objednávky však bude nutné provést opět registraci jako nový kupující.

9. Závěrečná ustanovení

1.    Všechny  dodávky  Produktů  realizované jednotlivou  kupní smlouvou,  uzavřené na  přesně  specifikované Produkty a jejich cenu, se budou řídit platnou Rámcovou kupní smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a kupujícím.

2.    Jednotlivé písemné kupní smlouvy budou podepisovat osoby k tomu za každou stranu oprávněny, podle vzájemného písemného oznámení.

3.    Jakékoliv dodatky Rámcové kupní smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran a stanou se její nedílnou součástí.

4.    Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat   návrh na zahájení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

5.    Kupující  prohlašuje,  že  je  způsobilý k právním  úkonům a  dále,  že  osoby za  něj  v jeho  zastoupení  při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny.

6.    Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího  přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost, nebo právo vyplývající z Rámcové kupní smlouvy či její části.

7.    Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností z Rámcové kupní smlouvy.

8.    Všechny smluvní vztahy, které mezi Prodávajícím a Kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito Obchodními podmínkami.

9.    Jednotlivé popisy a fotografie Produktů jsou informativní a mohou tedy podléhat obsahovým změnám.

11. Platnost Obchodních  podmínek

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od svého vydání do vydání aktualizace znění Obchodních podmínek. Aktuální znění Obchodních podmínek je k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího, na webové adrese  www.prodejnasemen.cz. Každá aktualizace je označena verzí svého vydání u místa a data vydání nebo aktualizace.

V Borohrádku dne 1.4.2016                                          Petr Steklý , v.r. provozovatel obchodu

V internetovém obchodě www.prodejnasemen.cz smí nakupovat pouze osoby starší 18 let.

Provozovatel internetového obchodu www.prodejnasemen.cz se zříká veškeré odpovědnosti a následků způsobených nesprávným použitím zboží prodávaného v tomto internetovém obchodu. Informace a zboží zde poskytované slouží výhradně ke sběratelským účelům. Upozorňujeme zákazníky, že okamžikem koupě našeho zboží přebírají plnou odpovědnost za nakládání s tímto zbožím. Prodejce za jejich chování v žádném případě nenese odpovědnost. Zasláním objednávky zákazník potvrzuje, že je starší 18-ti let a objednané zboží si objednal výhradně jen k výše uvedeným účelům. Provozovatel tohoto internetového obchodu v žádném případě nikoho nepodněcuje k výrobě omamných látek, semínka zde prodáváme výhradně pro sběratelské účely.

Upozornění prodejce před nákupem semen:

Veškerá semena jsou prodávána zapečetěna v originálních obalech, pro sběratelské, archivní a etnobotanické účely. Porušením obalu či naklíčením semen se dopouštíte trestného činu Nedovolená výroba omamné a psychotropní látky, za což prodejce nenese žádnou odpovědnost. Jako společnost jsme proti ZNEUŽÍVÁNÍ jakýchkoliv nedovolených látek či látek evidentně poškozujících lidské zdraví a mysl. Ani jedna rostlina s obsahem THC více jak 0,3% není povolena. Bez ohlášení lze sít pouze certifikovaná osiva jako Finola, USO,...

Tato semena skladujte při teplotě 0-5 C a sejte pouze v případě, že se změní legislativa.

© Všechna práva vyhrazena. Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
www.prodejnasemen.cz